Balanç del projecte NATTUR: resultats, ensenyaments i perspectives

Després de 4 anys de col·laboració i cooperació, ha arribat el moment de fer un primer balanç de les accions dutes a terme pels socis.

El projecte NATTUR ha donat lloc a nombroses i belles accions: formacions, observació del turisme, estudi de les relacions entre residents i turistes en particular. Ens ha permès també anar més enllà en el camp de les activitats a l’aire lliure, com l’escalada i el ciclisme.

El Camí dels Bons Homes és un element estructurant i emblemàtic de NATTUR. Per primera vegada, s’ha considerat el Camí com un ” tot “, en el seu conjunt, la qual cosa ha permès realitzar un diagnòstic global i dur a terme accions concretes i coordinades amb vista a la seva valorització.

Grans Èxits gràcies al finançament

El finançament del projecte NATTUR ha estat decisiu per a la realització i l’èxit de les accions. Sense ell, gairebé totes les accions realitzades no s’haurien dut a terme. L’exemple més significatiu és el diagnòstic realitzat del Camí dels Bons Homes. En efecte, com el seu caràcter és essencialment transfronterer, l’estudi només podia dur-se a terme amb la participació de totes les parts interessades de cada costat dels Pirineus.

La cooperació ha permès entendre millor com es realitza l’observació del turisme a banda i banda dels Pirineus i dissenyar un prototip d’observatori digital. Avui dia, continuen apareixent nous reptes, per exemple, el cas de l’harmonització de les dades entre els nostres dos països. Això no seria possible sense la cooperació i el marc que ofereixen els projectes Interreg.

Un altre èxit del projecte és l’intercanvi de bones pràctiques i la formació: en quant a les maneres de treballar, les eines d’ajuda des del punt de vista metodològic o les pròximes accions a dur a terme. Així, inspirant-se en les bones pràctiques de cada costat de la frontera, els socis van poder també donar un gir cap a noves accions: el ciclisme o l’escalada, per exemple. Així doncs, s’han establert les bases del treball, que s’hauran de mantenir i desenvolupar individual o col·lectivament.

Finalment, gràcies a la cooperació, s’han dut a terme accions de major envergadura sobre determinats temes. L’exemple més eloqüent és el treball iconogràfic i de promoció realitzat conjuntament per la Agència de Desenvolupament del Berguedà i la Agence Départementale du Tourisme Arièja Pyrénées sobre el Camí dels Bons homes.

Una cooperació eficaç més enllà del partenariat intern del projecte

Els socis coincideixen a dir que el projecte*NATTUR ha reforçat els vincles preexistents i ha permès establir noves col·laboracions, sobretot “gràcies” a la situació de pandèmia que hem travessat. La principal observació és que els professionals que treballen en els mateixos temes però en un territori diferent han col·laborat de manera eficaç a cada costat de la frontera. Per exemple, les Universitats de Girona i el ISTHIA van treballar en les qüestions d’observació implicant els altres socis en la reflexió, mentre que l’Agència Departamental de Turisme dels Pirineus d’Arièja i la Agència de Desenvolupament del Berguedà, així com el Consell Departamental d’Arièja, van cooperar en el Camí dels Bons homes i en les accions de promoció, la qual cosa els va permetre realitzar economies d’escala.

Gràcies a NATTUR, la cooperació va més enllà de la cooperació interna del projecte. De fet, també ha permès que apareguin noves col·laboracions, com amb el Comitè Regional del Turisme d’Oci d’Occitània i l’Agència dels Pirineus. Un altre punt destacable és que gràcies als professionals del turisme (ADB i ADT), les universitats van poder conèixer i treballar amb professionals del sector turístic, creant així vincles de col·laboració.

Els actors també destaquen la bona cooperació amb els socis associats: per part de la ADT amb la *Agence de Développement Touristique de l’Aude, per part de Catalunya amb el Consell Comarcal de la Cerdanya, Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Consell Comarcal del Baix Empordà, Mancomunitat de la Vall de Camprodon

La cooperació NATTUR, una adaptació constant al context sanitari

En veure aquestes conclusions, no podem oblidar el context pandèmic i els diversos confinaments durant els quals es va desenvolupar la major part del projecte NATTUR.

Com en la majoria dels projectes de cooperació, la situació sanitària va tenir repercussions en l’execució de les accions per part de cadascun dels actors. També va dificultar les reunions físiques, un fet que resulta encara més assenyalat en tractar-se d’una cooperació transfronterera en els moments en què els viatges estaven limitats o fins i tot prohibits.

És clar que el projecte hauria estat diferent si no s’hagués produït la pandèmia de COVID 19. No obstant això, també va tenir impactes positius insospitats.

Reinventant els mètodes de treball i de col·laboració i donant mostres de la necessària adaptació lligada al context sanitari, els socis van dur a terme diferents accions de promoció, com l’ús de bloguers en lloc de participar en fires.

En certa manera, la crisi sanitària ha permès que els socis s’uneixin de forma més eficaç, aprofitant els períodes de reclusió per a allunyar-se del món del senderisme i reflexionar junts sobre l’impacte de la situació en els fluxos turístics i com gestionar-los.

En conclusió, malgrat un període difícil, els socis van ser capaços de reaccionar i les accions previstes es van dur a terme o es van adaptar tenint en compte el context.

Quins ensenyaments per al futur es poden treure per a NATTUR?

El projecte ha posat de manifest la importància de l’observació del turisme, que permet comprendre l’impacte que pot tenir en un territori per a fonamentar la presa de decisions a partir de dades concretes. Els territoris han pres consciència de la necessitat d’anticipar-se per a gestionar millor el nombre de visitants. Això es va fer encara més evident després dels confinaments.

Sens dubte, la crisi sanitària també va tenir per efecte posar de manifest els problemes relatius a l’ús compartit dels espais i a la coexistència dels diversos usos. Davant els pics de visitants, per exemple, les reaccions van ser diferents a cada costat de la frontera, i és important treballar junts per a entendre per què, davant el mateix problema, les reaccions dels territoris van ser tan diverses.

Els socis tenen molts reptes que afrontar perquè el projecte tingui continuïtat:

– Mantenir oberts els espais i canals de discussió, iniciats durant *NATTUR.

– Estructurar les dades a banda i banda de la frontera per a poder analitzar i implementar accions coordinades.

– …

Finalment, el projecte NATTUR organitza un seminari de clausura el 24 de maig, al qual es convidarà a socis, institucions, professionals del turisme i a la premsa per a presentar i debatre els resultats i les lliçons que es poden extreure d’aquest projecte de cooperació.