L’experimentació

DESENVOLUPAR I EXPERIMENTAR UN OBSERVATORI DIGITAL TERRITORIALITZAT DE LES ACTIVITATS DE TURISME ACTIU NATURA

El turisme és una activitat multiactors i multisectorial, amb múltiples repercussions econòmiques, socials, culturals i ambientals en els territoris. Per tant, l’observació del turisme és una tasca complexa, però no obstant això essencial per a entendre millor els efectes del turisme en els territoris i per a orientar la presa de decisions estratègiques.

Actualment, l’observació del turisme es realitza principalment a partir d’una perspectiva quantitativa (nombre d’entrades en el territori, nombre de pernoctacions, etc.) i rarament a partir d’una perspectiva qualitativa. Els indicadors no estan molt referenciats en termes d’anàlisi i haurien d’actualitzar-se en funció de l’evolució del sector. Finalment, l’observació no té en compte certs agents relacionats amb el turisme.

A més, el Turisme Actiu Natura planteja un repte addicional, ja que es tracta d’activitats, per naturalesa, disperses per tot el territori i sovint practicades de manera gratuïta. El senderisme constitueix el millor exemple d’aquesta situació. Les activitats a l’aire lliure es troben, per tant, en certa manera, en un angle mort pel que fa a l’observació del turisme.

No obstant això, els instruments digitals actuals de recollida, gestió i processament de dades ofereixen, avui en dia, noves possibilitats de realitzar anàlisis més detallades, basats en dades actualitzades periòdicament, creuant els indicadors (quantitatius i qualitatius) i tenint en compte les diferents perspectives de tots els agents.

Objectiu: Optimitzar l’observació del turisme i les activitats a l’aire lliure en la zona transfronterera gràcies a les possibilitats que ofereixen les tecnologies digitals, mitjançant el disseny i desenvolupament d’un observatori digital.

Per a complir aquest objectiu, s’està dissenyant i desenvolupant un observatori digital territorialitzat  « L’observatori NATTUR. » 

Innovador, reuneix i processa dades geo-localitzades i datades, tant qualitatives com quantitatives, sobre el turisme i les activitats a l’aire lliure, a partir d’una perspectiva multi-actors.

El processament i l’anàlisi d’aquestes dades seran de gran ajuda per a la presa de decisions en vistes a la construcció d’estratègies de desenvolupament apropiades que valoritzen el patrimoni i promoguin el dinamisme econòmic, controlant al mateix temps els seus impactes ambientals, socials i culturals.

1. L’observatori NATTUR, què és?

Concretament, l’Observatori NATTUR es basa en :

 • Una base de dades quantitatives i qualitatives,
 • Alimentada per un sistema de recopilació de dades a partir de diferents fonts i eines.
 • L’explotació i restitució d’aquestes dades baix diferents formats (quadre de comandament, eines d’ajuda a la presa de decisió) pels agents del desenvolupament turístic en els territoris.

L’Observatori NATTUR es basa en una perspectiva multiactors, és a dir, a partir de 4 perfils d’actors del turisme: responsables de la presa de decisions, socioprofessionals, turistes i residents, amb la finalitat de poder contrastar els seus punts de vista, opinions, experiències i sentiments en relació amb l’activitat turística en el territori.

 

L’Observatori NATTUR pot resumir-se en 4 funcions clau:

– Observació

– Anàlisi

– Ajuda a la decisió

– Difusió de la informació i promoció del turisme com a factor de desenvolupament.

2. L’aplicació Nattur

Les dades de l’Observatori NATTUR han de provenir de diferents fonts (open data, …) i en primer lloc de l’aplicació NATTUR, especialment dissenyada i desenvolupada en el marc d’aquest projecte POCTEFA.

Aquesta aplicació, destinada als quatre tipus d’actors del turisme esmentats anteriorment, té per finalitat proporcionar un instrument que permeti compartir les observacions relatives a les seves experiències i sentiments en relació amb el turisme en el territori.

Concretament, mitjançant una interfície visual i intuïtiva (pictogrames), es convidarà als usuaris a reaccionar sobre un cert nombre de temes (medi ambient natural, patrimoni, serveis, seguretat, senyalització, instal·lacions), a compartir la seva opinió i a atribuir-li un sentiment. Aquestes observacions estan, de fet, geo-localitzades, datades, úniques, qualitatives i associades a un fet observable, al qual l’usuari atribueix una emoció, una reacció.

Quant a l’anàlisi, serà possible contrastar les opinions dels actors sobre els mateixos temes, així com identificar les qüestions prioritàries estudiant la recurrència de les observacions en el temps o l’espai.

Resultats i calendari

FASE 1: ESTUDI

 • Estudi del posicionament del turisme en el territori del projecte NATTUR.
 • Estudi sociològic i tècnic sobre els usos de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
 • Estudi tècnic destinat a elaborar un plec de condicions.
 • Estudi dels efectes econòmics del senderisme.

FASE 2: PROTOTIP

Mitjançant l’establiment d’intercanvis bilaterals i d’un grup de treball ampliat, aquesta fase té per objecte conceptualitzar:

 • L’arquitectura general de l’Observatori NATTUR.
 • Els dispositius de recol·lecció de dades digitals, incloent-hi l’aplicació NATTUR.
 • Els suports per a la restitució de dades.

FASE 3 – DESENVOLUPAMENT

Parallelament a la conceptualització i a la realització del prototip, es realitzarà el desenvolupament informàtic de l’observatori, inclosa l’aplicació.

FASE 4 – EXPERIMENTACIÓ I DIFUSIÓ

 • Treball de camp per a ajustar l’eina desenvolupada.
 • Formacions per a l’ús de l’Observatori.
 • Elaboració d’una guia metodològica.
 • Accions de comunicació.
> Per a més informació sobre aquesta acció, visiti la nostra secció de Notícies.