El marc de referència de l’observatori turístic

El sentit de la creació de l’observatori NATTUR és evident! En efecte, com ho expliquem en l’acció “Desenvolupament i experimentació d’un observatori digital territorialitzat d’activitats a l’aire lliure”, l’observació del turisme és la base per a una bona comprensió i una millor presa de decisions.

Fins ara, l’observació del turisme s’ha centrat principalment en el nombre de visitants i en el sacrosant “nombre de pernoctacions”, però aquests indicadors per si sols no permeten avaluar en quina mesura el turisme és un factor de desenvolupament per als territoris, i aquesta manera d’avaluar el turisme està desfasada. Hem de revisar el paradigma i respondre a la pregunta: què observem? i, sobretot, com ho observem?

L’ISTHIA duu a terme des de fa diversos anys una profunda reflexió amb la finalitat d’establir un marc de referència per al turisme com a factor de desenvolupament – El desenvolupament del territori ha d’entendre’s aquí com un desenvolupament 360°, maximitzant els impactes positius i minimitzant els impactes negatius del turisme en el territori, a nivell econòmic, social, cultural i ambiental. La creació de l’observatori NATTUR és una aplicació concreta d’aquest marc de referència.

Intentem resumir aquí aquesta reflexió a través de la resposta a aquestes 2 preguntes:

 • Quines són les condicions bàsiques en les quals el turisme pot generar desenvolupament?
 • Quins són els paràmetres que influeixen en aquest desenvolupament?

 Els 4 fonaments del turisme:

 1. Temps lliure. Per a practicar el turisme, és necessari disposar de temps lliure, sense treball.
 2. Recursos financers. Els turistes han de disposar de mitjans econòmics per a anar de vacances i consumir productes i activitats turístiques.
 3. La llibertat de moviment. Els turistes han de poder moure’s lliurement i sense obstacles (no només les fronteres sinó també les condicions físiques, l’accessibilitat o les barreres lingüístiques).
 4. Llibertat d’acollida. El territori ha d’haver regulat les condicions de supervivència de la seva població, és a dir, han de funcionar altres sectors d’activitat – diferents del turisme. Acollir el turisme ha de ser una elecció i no una obligaci.

Aquests quatre fonaments són essencials perquè un desplaçament pugui ser qualificat com “turístic”, i potencialment com a factor de desenvolupament.

Els 5 principis, els indicadors que afavoreixen el turisme com a factor de desenvolupament.

 1. Les condicions climàtiques. Com més depengui l’activitat turística de les condicions climàtiques, més incert i fràgil serà el paper del turisme com a factor de desenvolupament territorial.
 2. La durada de l’estada. Com més llarga sigui l’estada dels turistes, més contribuiran al desenvolupament del territori, econòmicament però també socialment a través dels intercanvis i trobades amb els altres.
 3. La fidelització dels turistes. Com més elevat sigui el grau de fidelitat dels turistes cap al territori, major serà el paper del turisme com a factor de desenvolupament territorial.
 4. La presència de serveis (comercials i no comercials). Com més gran sigui la diversitat de serveis de qualitat que ofereix el territori i les interaccions entre els agents que els ofereixen, més desenvolupament generarà.
 5. El lloc que ocupa l’activitat turística en l’economia del territori. Com més gran sigui la dependència principal (o fins i tot gairebé exclusiva) de l’activitat econòmica del turisme, més fràgil serà el desenvolupament i menys resistent serà en cas que disminueixi (o desaparegui) aquesta activitat turística.

Aquests 5 principis són condicions que han de complir-se perquè el turisme sigui un factor potencial de desenvolupament del territori: com més es compleixin, més desenvolupament podrà generar el turisme.

És en aquest marc de referència que l’ISTHIA ha reflexionat i pensat en el desenvolupament de l’observatori de turisme NATTUR i la seva aplicació associada. Aquests 4 fonaments i aquests 5 principis guien l’observació turística en el marc del projecte i adquireixen un significat considerable davant la situació sanitària que estem travessant.